บริการทางกฎหมาย

                1.  ให้บริการด้าน Notary Public ทำคำรับรองบุคคล ลายมือชื่อ หรือเอกสารต่างๆ

                2. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

               3.  ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท ทั้งระบบ

ซึ่งรวมถึงด้านกฎหมายแรงงาน ด้านบัญชีและภาษีอากร

               4.  งานนิติกรรมสัญญา และจดทะเบียนนิติกรรมทุกประเภท  อาทิ  ร่างสัญญาทุกประเภท ,  พินัยกรรม ,

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

               5.  ดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   อาทิ  เครื่องหมายการค้า  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เป็นต้น  

               6.  ดำเนินการขอรับใบอนุญาตต่างๆ 

อาทิ  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา  ( อ.ย.) , ใบอนุญาตทำงาน                  และรับดำเนินการต่ออายุวีซ่าประเภทต่างๆ

               7. ดำเนินคดีความทุกประเภท ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา

               -  คดีแพ่ง  อาทิ  คดีละเมิด  คดีเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวและคดีมรดก  คดีผู้บริโภค  คดีเกี่ยวกับหนี้สินคดีบัตรเครดิต  คดีเกี่ยวกับที่ดิน  คดีร้องขัดทรัพย์  ขอกันส่วน  คดีขับไล่  ฯลฯ

               -  คดีในศาลชำนัญพิเศษ  เช่น  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  ศาลภาษีอากร  ศาลปกครอง  ศาลแรงงาน

               -  คดีอาญาทั่วไป  คดียาเสพติด  ฯลฯ 

 

                                                                                                                                                 
                                        สำนักกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์                                                                                          Pannawit Legal &Consultant Law Office 
                                                                                   เบอร์ติดต่อ 08-0445-5165
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 4,286