สำนักงานกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์ ( PL&C )

            ยินดีต้อนรับทุกท่าน   เข้าสู่บริการทางด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์ (PL&C) และขอขอบพระคุณที่ท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา   

             สำนักงานกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 199/412 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74110  สำนักงานก่อตั้งขึ้นจากนักกฎหมายที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์ทางกฎหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ต้องการนำความรู้และวิชาชีพนักกฎหมายที่ได้ศึกษาและสั่งสมประสบการณ์มาประกอบวิชาชีพทำประโยชน์ต่อสังคม และประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป    

             เรายินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกฐานะทางสังคม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รับสิทธิที่พึงมีโดยชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม สำนักงานให้ความสำคัญ เน้นการบริการโดยยึดมาตรฐานการทำงานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และคิดค่าบริการทางวิชาชีพที่สมเหตุสมผลเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

             หลักการทำงานของสำนักกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์  ยึดหลัก “ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงไปตรงมา รักษาความลับ จริงใจ ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

             สำนักงาน PL&C หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับใช้ท่านต่อไป            สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับใช้ท่านต่อไป 

 

                                                                         สำนักงานกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์ 

                                                                                 Pannawit Legal &Consultant Law Office

                                                                                                                  เบอร์ติดต่อ 08-8544-9546

 

Visitors: 9,641