บริการทางกฎหมาย

                1.  ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

             2.  ดำเนินกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับคดีความทุกประเภท ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีในศาลชำนัญพิเศษ

               -  คดีแพ่ง  อาทิ  คดีละเมิด  คดีผู้บริโภค  คดีเกี่ยวกับหนี้สินคดีบัตรเครดิต  คดีเกี่ยวกับที่ดิน  คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก  คดีร้องขัดทรัพย์  ขอกันส่วน  คดีขับไล่  ฯลฯ

               -  คดีในศาลชำนัญพิเศษ  เช่น  ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  ศาลภาษีอากร  ศาลปกครอง  ศาลแรงงาน

               -  คดีอาญาทั้งหมด  อาทิ  คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์  คดีฉ้อโกง  คดียักยอกทรัพย์ คดียาเสพติด  ฯลฯ 

                3.  ดำเนินการสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา

               4.  งานนิติกรรมสัญญา และจดทะเบียนนิติกรรมทุกประเภท  อาทิ  ร่างสัญญาทุกประเภท ,  พินัยกรรม ,

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงด้านกฎหมายแรงงาน ด้านบัญชีและภาษี

               5.  ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท ทั้งระบบ

                6.  ดำเนินการขอรับใบอนุญาตต่างๆ  อาทิ  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา  ( อ.ย.) , ใบอนุญาตทำงาน และรับดำเนินการต่ออายุวีซ่าประเภทต่างๆ

                7. ดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   อาทิ  เครื่องหมายการค้า  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เป็นต้น   

             8. บริการด้าน Notary Public ทำคำรับรองบุคคล ลายมือชื่อ หรือเอกสารต่างๆ

                                                                                                                                          

                                        สำนักกฎหมายปัณณวิชญ์ ลีเกิล แอนด์ คอนซัลแทนต์                                                                                          Pannawit Legal &Consultant Law Office 
                                                                                   เบอร์ติดต่อ 08-8544-9546
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 10,337